Wednesday, May 17, 2017

Belső képzések- hogyan szervezzünk belső képzést a jogszabályok szerint?

 Jogszabályi hivatkozások:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.)

 • Fktv. 2.§ 2. pont: belső képzés: a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett, a 23. § (1) bekezdésében foglalt forrás terhére megvalósuló képzés, amely nem lehet az 1. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § 1. pontjában meghatározott képzés. A belső képzés szempontjából munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés b) pontjában munkavállalóként meghatározott személy;
 • Fktv. 1.§ (6): E törvény hatálya – a 13. § (1)–(2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g) és j) pontjában, a 16. § a) és f) pontjában, a 21. § (4) bekezdésében, valamint a 23. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – nem terjed ki a 2. § 2. pontjában meghatározott belső képzésekre azzal, hogy e képzési tevékenységet végzők képzéseiket kötelesek a 12. § b), d)–g) és i) pontjában foglalt tartalmú képzési program alapján végezni.

Értelmezés:

Belső képzés: saját munkavállalónak  saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés (vagyis nem kérhet pénzt a képzésért), ami nem lehet sem OKJ-s képzés, sem általános nyelvi képzés.

Forrása lehet:
a) a központi költségvetés,
c) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része.

Képzési program:
A képzési program kötelező elemei:
b) a képzés során megszerezhető kompetenciák
d) a tervezett képzési idő
e) az 1. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvi képzés esetén a nyelvi képzés típusának, valamint formájának megjelölése,
f) a tananyag egységei, azok célja tartalma, terjedelme és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és – ha a tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést – a gyakorlati óraszám
g) a maximális csoportlétszám
i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Felnőttképzési szerződés:
·         A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt – a polgári jog általános szabályai szerint – felnőttképzési szerződést köt. 
·         A felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy a szerződés az e törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.
·         Felnőttképzés szerződésnek a következő kötelező elemeket kell tartalmaznia:
b) a képzési csoport
ba) képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,
bb) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,
bc) képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
e) az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő következményeket,
f) a gyakorlati képzés helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a felnőtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,
g) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti szakképesítés, illetve nyelvi képzés esetén az előírt vagy javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését,
j) a képzésben részt vevő felnőtt, illetve a felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének következményeit.

Dokumentáció:
A felnőttképzést folytató intézménynek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – öt évig megőriznie:
·         a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
·         f) a 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség (vagyis OSAP) teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát,

OSAP:
Az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany tevékenységéről – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.Monday, May 15, 2017

Hamarosan határidő - Árbevétel jelentés!

2017. június 15. a határidő arra, hogy a tavalyi év felnőttképzési tevékenységére vonatkozó árbevétel jelentést megtegyék az engedélyezett felnőttképző intézmények.
A jelentést abban az esetben is meg kell tenni, ha a képző intézménynek a tavalyi évben engedélyezett képzésből származó jövedelme nem volt. 
A vagyoni biztosíték a tavalyi év felnőttképzésből származó árbevételének 2%-a, de legalább 500.000 Ft. Ha az előző vagyoni biztosíték szerződésének összegét emelni kell a bevétel alapján, akkor a képző intézménynek még időben módosítania kell a szerződést a biztosítóval (biztosítás esetén) vagy  a bankkal (letéti számla esetén). Ha szerződésmódosításra kerül sor, nem szabad elfeledkezni arról, hogy az új szabályozás most már a Kormányhivatalt nevesíti illetékesnek a vagyoni biztosíték  felhasználása vagy megszüntetése esetén (393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, 18.§ (5))


Az árbevétel jelentésről szóló tájékoztató itt elérhető, míg a nyomtatványt itt találhatod.Friday, May 12, 2017

Új helyén a hatósági ügyek honlapja

A Pest Megyei Kormányhivatal 2017. január 1-e óta végzi a felnőttképzéssel kacsolatos hatósági feladatokat. Múlt héttel a honlap is  a helyére került, így már ott találhatjuk a felnőttképzéshez kötődő online felületeket - többek között:

 • Felnőttképzési tevékenység engedélyezése (tájékoztatók, bejelentések)
 • Felnőttképzési szakértők (tájékoztatás, továbbképzés, díjazás)
 • Adatszolgáltatás (FIR, OSAP)
 • Nyilvántartások (Intézmények és képzési programok, nyelvi programkövetelmények, felnőttképzési szakértők és ajánlási lista)
 • Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése
 • EUROPASS bizonyítványok kiállítása jogutód nélkül megszűnt intézmények esetében
 • Letölthető anyagok, formanyomtatványok
 • Vonatkozó jogszabályok
 • Hasznos oldalak
A hatóság oldala kicsit nehezen megtalálalható, ezért a link itt is elérhető, de az oldal nagyon logikusan felépített és jól használható!!!
Az NSZFH honlapján megmaradt az FSZB oldala, mivel az FSZB továbbra is az NSZFH hatáskörébe tartozik.

Sok sikert az új és hasznos honlapon való böngészéshez!Thursday, January 12, 2017

Elearning a magyar felnőttképzés világában - RÁZÓS TÉMA...

A 2013. évben bevezetett új felnőttképzési törvény és a elearning kapcsolata nem egy egyszerű, tiszta, jól értelmezhető helyzet. Sajnos... 
A harmadik évezredben, a digitális forradalom és az IPAR 4.0 csúcsán, ahol már a robotika kezdi követelni a munkaerőpiacon kiérdemelt helyét, a felnőttképzésben még mindig ott tartunk: van-e létjogosultsága az elearningnek... 
Nyelvi szakértőként nézve, nyelviskolák  és a nyelvtanulók igényeit látva pedig a helyzet még rosszabb, hiszen a nyelvi szakterületen az elearning, a távoktatás ki van tiltva az engedélyezett képzések közül. Az csakis áfa megfizetésével, az Fktv. hatályán kívül szervezhető. Márpedig azt jól tudjuk, hogy a 27%-os áfa milyen hatással van a tanulási kedvre... :(

Az oktatásban és az iskolarendszeren kívüli képzésben jártas szakemberek jól tudják, hogy az élethosszig tartó tanulás nem lehet hatékony az önirányított tanulást is lehetővé tevő digitális eszközök nélkül.
A rendszer azonban sajnos nem bízik az elearning adta lehetőségekben. A jogszabály alkotói úgy vélik, hogy nem megbízható, csalásra ad lehetőséget, és úgy általánosságban, nincs olyan hatékony, mint a kontaktórás képzések... De sajnos a Z generáció, azaz a digitális bennszülöttek ezt a felfogást nem tudják és nem is fogják elfogadni... 
Köztük én sem!

És akkor lássuk, hogy hogy is állunk az elearninggel az új felnőttképzési rendszerben.
Az új Fktv. lehetőséget adott arra, hogy a képzés "távoktatás" formájában kerüljön megszervezésre (nem nyelvi képzés esetén!). Azonban a jogszabályok által előírt egységes dokumentációt ebben a képzési formában is ugyanúgy vezetni kellett. Erre lehetőség volt elektronikus úton is, ha "az oktatók és a résztvevők elektronikus aláírása megfelelt az elektronikus aláírásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek.". Ez egészen 2016 nyaráig egy 15 éves törvényre mutatott vissza...
Azonban novemberi hatállyal ezt a lehetőséget módosították. A jelenleg hatályos jogszabályi előírás abban az esetben teszi lehetővé a dokumentáció elektronikus úton történő vezetését, ha "az oktatók és a résztvevők a dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el."

Mit is jelent ez?
"Fokozott biztonságú elektronikus aláírás
Elektronikus aláírás, amely megfelel a következő követelményeknek:
- alkalmas az aláíró azonosítására,
- egyedülállóan az aláíróhoz köthető,
- olyan eszközökkel hoztak létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és
- a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető. 

A gyakorlatban általában azt tekintik fokozott biztonságú aláírásnak, amely elkészítése során az aláíró fokozott biztonságú tanúsítványt használt fel. Fokozott biztonságú tanúsítványnak tekintik azokat a nem minősített tanúsítványokat, amelyeket egy hitelesítés szolgáltató bocsátott ki. Az, hogy az aláíró milyen eszközzel hozta létre az aláírást, sajnos utólag egyáltalán nem eldönthető." (Forrás: https://e-szigno.hu)
Az, hogy ez a használatban mit is fog jelenteni, mi lesz a kialakuló elfogadott és nem elfogadott gyakorlat, még nem tudjuk.

És végül néhány példa, ahol már évek óta jól működik a rendszer:

Újévi változások: élesben a Kormányhivatal hatósági feladatkörei

Ahogy arról már írtunk tavaly is, január 1-től az NSZFH több feladatát, hatósági jogkörét és hatáskörét a Pest Megyei Kormányhivatal vette át.
Az átadásban érintett hatósági feladatok különösen:
 • A felnőttképzési engedélyek kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárások lefolytatása
 • Közhiteles nyilvántartás vezetése a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézményekről és engedélyezett képzéseikről
 • A Felnőttképzési Információs Rendszer működtetése, beleértve a rendszerhez történő hozzáférések biztosítását
 • A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények vagyoni biztosítékkal kapcsolatos ügyeinek kezelése
 • Az Országos Statisztikai Alapprogram (OSAP 1665-ös sz. adatlap) működtetésével kapcsolatos feladatok, a rendszerhez történő hozzáférés igénylések kezelése
 • A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzése
 • A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentések fogadása, elbírálása, a szakértők nyilvántartása
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény javaslatok kezelése, a nyelvi programkövetelmények nyilvántartása
 • A külföldi szakképesítések hazai elismertetése
 • Az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező intézmények esetében

 A felnőttképzési engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokat továbbra is a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu online felületen kell kezdeményezni, 2017. január 1-től azonban az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Az eljárás egyebekben változatlan.
További információk a későbbiekben kerülnek közzétételre honlapunkon, illetve a PMKH honlapján.
Kép forrása: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Tuesday, November 29, 2016

Év végi tennivalók a MIR háza táján

Néhány hét és újabb évet zárunk, ami a kellemes ünnepek mellett az iskoláknak a minőségirányításban az év értékelését és az új év tervezését is jelenti. 
Nem a legkedveltebb feladatok egyike ;(  Ám ha tényleges adatokon alapszik, akkor érdekes és hasznos képet adhat az iskola működéséről a vezetőknek.
A munkátok segítésére összeállítottam egy gyorslistát arról, hogy milyen feladatok is várják a lelkiismeretes szakmai vezetőket a MIR háza táján. Természetesen a konkrét feladatokat minden iskolában a saját minőségirányítási rendszer határozza meg, tehát lehet olyan feladat, ami ezt a listát kiegészíti, de minden A, B és C körös képzési engedéllyel rendelkező képzőnél ezek a feladatok az alapok az éves minőségirányításban.

Íme a lista:

 • Elégedettségmérés eredményeinek éves összesítése
 • Oktatók minősítése
 • Minőségcélok képzésenkénti nyilvántartása
 • Minőségcélok éves értékelése
 • Következő évi minőségcélok kitűzése
 • Indikátorok éves értékelése
 • Következő évi indikátorok kitűzése
 • Önértékelési kérdőívek kitöltése és kiértékelése
 • Tanulási eredmények összesítése önértékeléshez
 • Továbbképzési terv kiértékelése
 • Következő évi továbbképzési terv összeállítása
 • Munkaerőpiaci hasznosulás éves eredményeinek összesítése
 • Honlapon a naprakész objektív minőségi és mennyiségi információk frissítése
 • Éves önértékelés / vezetőségi átvizsgálás
 • minden egyéb, amit a saját MIR előír

A lista letölthető Google Drive formában itt is elérhető.

Ha kérdésed van, kérdezz bátran a kommentben!


A fenti információk a mai nappal érvényesek, a jogszabályok, rendelkezések , állásfoglalások változhatnak. Térj vissza hamarosan, ha változás van, úgyis megírom :)
Kép forrása: pixabay.com 

Wednesday, November 16, 2016

NSZFH - Kormányhivatal - FSZB változások 2017. január 1-től

Hatósági jogkör változás, feladatkörök:

Ahogy már az előbbiekben is írtam, az NSZFH hatósági jogköreit a Kormányhivatal, vélhetően a Pest Megyei Kormányhivatal veszi át. Ezt a Kormány hamarosan rendeletben fogja megtenni.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a feladatmegosztás a következő lesz:

Kormányhivatal:


 • engedélyezési és ellenőrzési eljárások lebonyolítása
 • az engedélyezett képzések nyilvántartása 
 • a felnőttképzési szakértők nyilvántartása 
 • Felnőttképzési Információs Rendszer (FIR) kezelése

NSZFH (mint a Kormány által jelenleg kijelölt állami szakképzési és felnőttképzési szerv)

 • FSZB működtetése  
 • OKJ-s modulzáró vizsgák (kivétel, ha a képzést a képző intézmény teljes mértékben bonyolította le)
 • nyelvi programkövetelmények nyilvántartása
 • Az NSZFH-nak hozzáférése lesz a Kormányhivatal által kezelt közhiteles nyilvántartásokhoz.

FSZB:

 • a Hatóság (Kormányhivatal) támogatása a szakértőkkel kapcsolatos feladatokban
 • Külső értékelések szervezése, lebonyolítása (ennek formája, jogszabályi háttere még kialakítás alatt) Ahol 2016.06.18-át megelőzően megtörtént a külső értékelés, ott legközelebb csak 2018-ban lesz rá újra szükség.
A módosításokat a 2016. évi CIV. törvény tartalmazza, de az Fktv 2017.01.01-től hatályos változata már nyilvános, itt elérhető.

A fenti információk a mai nappal érvényesek, a jogszabályok, rendelkezések , állásfoglalások változhatnak. Térj vissza hamarosan, ha változás van, úgyis megírom :)
Kép forrása: pixabay.com